De Boerderij

Boerderij Buiten Verwachting is gebouwd in 1862.Dit blijkt ondermeer uit de bij het opknappen van een opkamer raamkozijn op de bovendorpel aangetroffen zin die luidt dat D.Audier en A.Weijdert deze hebben ondergeleijt op 29 Juleij 1862. Waarschijnlijk is het een herbouw om dat er tot 1954 nog oudere bijgebouwen hebben gestaan met name een zomerhuis met karnmolen. 1862 is ook het jaar dat Cornelis van Rijn afkomstig ui Bodegraven op deze boerderij neerstrijkt. Deze Cornelis is dan de stamvader van de familie die nog steeds op deze boerderij boert. Cornelis is dan niet de eigenaar, maar de eerste pachter . Eigenaar van de boerderij is de historicus en politicus Groen van Prinsterer.

Groen van Pristerer heeft een boerderij op ongeveer de zelfde plaats gekocht in 1841 Het is deze boerderij die in 1862 is herbouwd . Waar de naam Buiten Verwachting vandaan komt is onbekend. Hoe Cornelis van Rijn pachter heeft kunnen worden is niet met zekerheid te zeggen al zal wel meegespeeld hebben dat Cornelis protestant was, behorende tot de Nederlands hervormde kerk. Groen van Prinsterer was tenslotte overtuigd protestant en grondlegger van de protestants christelijke politiek in Nederland. Cornelis was dan hervormd, maar de meeste bewoners van Hoogmade waren katholiek. Dit omdat de ambachtsheren van Hoogmade katholiek waren. Vaak gold in een gebied de religie van de heer het Cuius regio, eius religio of te wel wiens gebied welk gebed. Als Cornelis op Buiten Verwachting in Hoogmade gaat wonen, woont hij niet alleen omringd door leden van een andere gezindte, maar ook geïsoleerd van de verdere buitenwereld. Al wordt er in 1863 een weg tussen Hoogmade en Leiderdorp aangelegd. Er is dan nog geen brug over de Does . De enige verbinding met de buitenwereld is het pad over de dijk naar Woubrugge en met de roeiboot over de Does. Als het water in de winter bevroren is en er geschaatst kan worden neemt de bewegingsvrijheid aanmerkelijk toe. Dit isolement wordt gedeeltelijk opgeheven wanneer er in 1872 een weg tussen Hoogmade en Woubrugge wordt aan gelegd en een brug over de Does wordt gebouwd. Deze weg is tien jaar jonger dan de boerderij, vandaar dat de boerderij met de achterkant naar de weg staat. De voorkant is gericht op wat ten tijde van de bouw de hoofdweg was, de kade
langs de Does en de Does zelf.

Na de dood van de kinderloos gebleven Groen van Prinsterer is de boerderij in handen gekomen van de familie de Ranitz . Dit was een van oorsprong Poolse adellijke familie die zich in Nederland vestigde en goede banden onderhield met het koningshuis . De boerderij is lange tijd in handen van deze familie gebleven, terwijl zij steeds aan een van Rijn verpachten. Eind twintigste eeuw was de weg door het dorp niet meer toereikend voor het vele verkeer dat er
gebruik van maakte . Daarom is er in 1986 een weg om het dorp heen gelegd, deze weg loopt ook door de vlietpolder en ging precies over de plek waar de zomer melkstal van Buiten Verwachting zich bevond . Er moest toen een nieuwe melkstal gebouwd worden, mede hierdoor en samen met het
aantreden van een nieuwe generatie de Ranitz als eigenaren heeft Henk van Rijn Buiten Verwachting kunnen kopen.

Henk van Rijn is dan de vijfde generatie van Rijn die op de boerderij heeft geboerd, maar de eerste eigenaar. Toen de boerderij is aangekocht werd er een nieuwe stal gebouwd voor de melkkoeien aan de Groenwegh. Dit is een open front ligboxenstal voor 60 koeien . Naar mate de jaren volgde veranderde de bedrijfsvoering van een gangbaar bedrijf naar een meer natuurlijke manier van boeren. Uiteindelijk resulteerde dit in 2000 in een omschakeling naar biologische productie . Dit omdat het zowel aansluit bij Henk’s opvattingen als die van zijn zoons Bastiaan en Corneel.
Henk boert inmiddels samen met zijn zoons, de zesde generatie van Rijn. De zevende staat inmiddels ook al in de kinderschoenen.